themes

Фізика

 • Електричне поле і струм.

 • Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля.

 • Речовина в електричному полі.

 • Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

 • Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

 • Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

 • Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.

 • Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод.

 • Навчальні проекти: 1. Вплив електричного поля на живі організми. 2. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

 • Електромагнітне поле.

 • Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

 • Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.

 • Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації.

 • Навчальний проект: Вплив магнітного поля на живі організми.

 • Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

 • Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

 • Змінний струм. Генератор змінного струму.

 • Трансформатор. Виробництво, передавання та використання енергії електричного струму.

 • Коливання і хвилі.

 • Коливальний рух. Вільні та вимушені коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.

 • Рівняння гармонічних коливань. Резонанс.

 • Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

 • Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

 • Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру.

 • Резонанс (електричний). Автоколивання.

 • Хвильова і квантова оптика.

 • Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла.

 • Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла.

 • Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль.

 • Поляризація та дисперсія світла.

 • Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

 • Квантові властивості світла. Гіпотеза Планка. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона.

 • Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.

 • Люмінісценція. Тиск світла. Хімічна дія світла.

 • Квантові генератори та їх застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

 • Атомна і ядерна фізика.

 • Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.

 • Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні та молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.

 • Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер.

 • Енергія зв'язку атомних ядер.

 • Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду.

 • Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія. Використання ІКТ.

 • Способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану.

 • Фізичний практикум.

 • Кінематика.

 • Вступ. Зародження і розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання. Фізичні величини і їх вимірювання. Скалярні і векторні величини.

 • Основна задача механіки. Абетка кінематики.

 • Швидкість руху. Середня і миттєва швидкість. Закони додавання швидкостей і переміщень.

 • Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

 • Вільне падіння.

 • Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння.

 • Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

 • Лабораторна робота №2 "Вивчення руху тіла по колу".

 • Динаміка.

 • Інерціальні системи відліку. 1-й закон Ньютона.

 • Сила. Маса. 2-й і 3-й закони Ньютона.

 • Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість.

 • Сила пружності. Вага тіла.

 • Сила тертя.

 • Рівновага тіл. Момент сили.

 • Механічна робота і потужність.

 • Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

 • Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення.

 • Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила.

 • Механічні коливання та хвилі.

 • Види механічних коливань.

 • Математичний і пружинний маятник. Енергія коливань.

 • Лабораторна робота №5 "Виготовлення маятника та визначення його періоду коливань".

 • Резонанс.

 • Механічні та звукові хвилі.

 • Тест до розділу "Механічні коливання та хвилі"

 • Елементи спеціальної теорії відносності.

 • Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей.

 • Наслідки постулатів СТВ.

 • Молекулярна фізика.

 • Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.

 • Розв"язування задач.

 • Рух і взаємодія атомів і молекул.

 • Модель ідеального газу. Основне рівняння МКТ ідеального газу.

 • Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна.

 • Розв"язування задач.

 • Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

 • Розв"язування задач.